OBCHODNÍ PODMÍNKY & GDPR

AKCE + PRODEJ VSTUPENEK
Vstupenky je možné zakoupit pouze prostřednictvím webových stránek www.recallcentrum.cz, kde je u jednotlivých akcí uveden odkaz pro prodej vstupenek. Pokud odkaz uveden není, připravuje se předprodej ke spuštění.
Zakoupené vstupenky se nevrací, ani nijak nevyměňují.
Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s podmínkami a řádem Recall centra.
Změna termínu a místa konání vyhrazena.
V případě změny termínu je možné vstupenky ze závažných důvodů vrátit do 10 dnů od vyhlášení nového termínu (zákazníci se o něm dozví skrze zaslaný e-mail, ze kterého byla učiněna objednávka). Nutno tak učinit e-mailem s uvedením jména a čísla objednávky. Recall centrum zašle peníze zpět do 30 dnů od zaslaného požadavku.

Vstupenky jsou prodávány v pořadí uplatněných objednávek do naplnění kapacity hlediště.
Před zahájením předprodeje mohou být provedeny rezervace míst pro čestné hosty, reklamní partnery a sponzory.

Vstupenky nejsou číslovanéMístenky ani rezervace míst neprovádímeVýjimkou však mohou být čestní hosté či partneři Recall centra. Každý návštěvník má nárok na místo, které si sám vybere a ještě není obsazené. Děkujeme, že obsazujete místa tak, aby nevznikaly zbytečná plonková místa 🙂 V případě, že si přejete místo dle svých představ, doporučujeme včasný příchod.

 

DĚTSKÉ VSTUPENKY, SENIORSKÉ VSTUPENKY A VSTUPENKY ZTP A ZTP/P
Recall centrum neposkytuje.

FOTO – VIDEO – AUDIO
NA VŠECH AKCÍCH SEDMIHORSKÉ ZIMY, JARA A PODZIMU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POŘIZOVAT AUDIO, VIDEO NEBO FOTO ZÁZNAM!!! V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ BUDE DIVÁK VYVEDEN Z AREÁLU BEZ NÁROKU NA NÁHRADU!

PRODEJ VSTUPENEK NA LEKCE
se provádí přes rezervační systém: https://recallcentrum.inrs.cz/rs/kalendar_vypis pouze registrovaným uživatelům, jednorázové vstupy, nebo možnost zakoupení zvýhodněných permanentek, kreditů.

ŘÁD RECALL CENTRA

• GDPR

GDPR Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Belontis Desing, IČ: 02862581 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Belontis Desing s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
email: info@recallcentrum.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 roky od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, (web 5)

zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě –uzamykatelné skříně, hesla, šifrování, zálohy, antivirový program pro zabezpečení

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.